مشاوره کودک و نوجوان

اهمیت سالمت روانی کودک و نوجوان

سلامت روانی هر فر د بخش مهمی از سالمت کلی او است و تاثیرات بسیار زیادی بر سلامت جسم و ذهن او دارد. سالمت روانی کودکان نیز تاثیرات بسیار بلند مدتی بر توانایی کودک و شکوفایی استعدادهایش به عنوان یک فرد بزرگسال دارد. بر اساس یکی از جدیدترین تحقیقات در سال ۲۰۱۷ ،از هر ۹ کودک ۱ نفر دچار یکی از اختالالت سلامت روان است.

چه زمانی نیاز به مشاوره کودک و نوجوان است؟!

اگر کودکان برخی یا بسیاری از عالئم یا اتفاقات زیر را تجربه کرده باشند، به احتمال خیلی زیاد نیاز به مراجعه به مشاور دارند. درمان کودکان میتواند بسیار راحت و مفید باشد، به خصوص اگر در زمان مناسب انجام شود. 

اوتیسم

اوتیسم یا در خودماندگی، اختاللی است که در روند رشد طبیعی مغز اختالل ایجاد میکند. عالئم این اختالل را میتوان بین سنها ۲-۳ سالگی قابل مشاهده است. اوتیسم باعث ناتوانی کودک در برقراری رابطه اجتماع ی با سایر کودکان میشود. 

اختلال بیش فعالی

اختلال بیش فعالی، اختلالی است که کودکان در آن بیش از حد فعالیت و تحرک دارند و دائم حواسشان پر ت میشود. این کودکان نمیتوانند برای مدتی مشغو ل انجام یک کار ثابت باشند. اعمال این کودکان معموال تکانشی است و بدون فکر دست به کارهای مختلف میزنند.

اضطراب

یکی از مشهورترین اختالالت اضطرابی در دوران کودکی، اضطراب جدایی است. کودک در این نوع اضطراب، همیشه از ترک خانه و جدا شدن از والدین ترس دارد. البته توجه به سن کودک در این نوع اضطراب بسیار با اهمیت میباشد. 

وسواس فکری و عملی

یکی دیگر از اختالالت دوران کودکی و نوجوانی وسواس فکری عملی میباشد. در وسواس عملی افراد اقدام به وارسی بیش از حد اشیا و وسایل میکنند.

اختلال افسردگی

احساس غم و اندوه بسیار زیاد، حرکات آهسته، عدم لذت از فعالیتها و عدم عالقه به زندگی از مهمترین عالئم این اختالل هستند. 

اختلال یادگیری

اکثر افراد از بهره هوش طبیعی برخوردار هستند و مشکل بینایی، شنوایی و یا حرکتی ندارند. اما در یک درس یا یک فعالیت ضعف دارند که به این ضعف اختالل یادگیری گفته میشود. این ضعف باید چندین ماه مشاهده شود تا بتوان از آن به عنوان اختالل یادگیری نام برد. 

Call Now Buttonدریافت مشاوره (کلیک کنید)